Als het aan de gemeente ligt, worden alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt. Het merendeel van de bomen is echter nog gezond en vitaal (foto: Hans Thijssen).

Enkele maanden geleden zag het er nog naar uit dat alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt zouden worden. Na bezwaar door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst én na advies van een derde onafhankelijke partij is de gemeente op dit besluit teruggekomen. Op één na zijn de bomen namelijk nog (redelijk) gezond en behoorlijk vitaal. De twee bomen aan weerszijden hiervan moeten helaas wel gekapt worden. Er komen vier lindes voor terug (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Op 6 januari ontving de gemeente van de Protestante kerk in Drempt een aanvraag voor een kapvergunning voor 7 kastanjebomen op het kerkhof in Voor-Drempt (aan de kant van de Rijksweg). Het betreft paardenkastanjes met een stamomtrek van 70 tot 100 cm op één meter hoogte.

Bij een gezamenlijke schouw van de bomen door vertegenwoordigers van de gemeente en Vereniging Bomenbelang afgelopen februari bleken zes van de zeven kastanjebomen gezond en vitaal. Eén boom vertoont sporen van de kastanjebloederziekte.

Op 17 februari besluit de gemeente echter toch voor alle kastanjebomen de kapvergunning te verlenen.

Als argument noemt de gemeente het vele zware hout in de paardenkastanjes. Dat kan een gevaar opleveren voor het verkeer op de naastliggende Rijksweg. De meeste takken van de bomen reiken echter niet tot aan de weg. Bovendien is dat geen zwaar hout. Onder de bomen ligt ook nauwelijks dood hout. Wel is één van de bomen enkele jaren geleden op last van de provincie (te) zwaar gesnoeid aan de wegkant.

Omdat door de kap veel groen verdwijnt, stelt de gemeente wel als voorwaarde dat meerdere koningslindes geplant worden, met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm (!) op één meter hoogte.

Tegen dit besluit, dat openbaar gemaakt is op 26 februari en op 1 maart gepubliceerd is in Contact, is door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezwaar ingediend. Voor 6 van de 7 kastanjebomen zijn in feite geen redenen om tot kap over te gaan. De kastanjebomen zijn beeldbepalend en zorgen voor een fraai stukje Bronckhorst. De groenambtenaar stelde ook voor minimaal 4 bomen te laten staan omdat die nog gezond en vitaal genoeg zijn. Hij is ook voorstander van forsere exemplaren bomen als eventuele herplant (minimaal 14 tot 16 cm).

Omdat de kastanjebomen twee groepen vormen (van drie en vier bomen), stelt Bomenbelang als compromis voor drie bomen te kappen, zodat op de vrijkomende ruimte én het nu al kale middengedeelte een rij van 7 lindes of andere bomen geplant kunnen worden. Dan vormen ze weer een aaneengesloten geheel.

Op 5 april vond de hoorzitting plaats voor de Commissie Bezwaarschriften. Volgens de gemeente en het kerkbestuur ondervinden niet alle bomen last van de bloederziekte, maar van de mineermot, waardoor de bladeren in de zomer bruin kleuren en afsterven. Die overlast kan onder meer beperkt worden door het bladafval tijdig weg te halen. Beide partijen vrezen dat takken op de Rijksweg of het kerkhof vallen. De afgelopen jaren is dat echter niet gebeurd.

Op 10 mei meldt de gemeente Bronckhorst dat de beslissing op ons bezwaar verdaagd is met zes weken. Uit nader onderzoek blijkt namelijk dat de begraafplaats een beschermde status heeft op grond van de Erfgoedverordening van de gemeente. Burgemeester en wethouders willen daarom een zorgvuldige beslissing nemen. Dit houdt onder meer in dat een externe deskundige onderzoek gaat verrichten naar de kastanjes.

Dat bureau komt tot ongeveer dezelfde conclusie als Vereniging Bomenbelang. Eén boom is echt ziek, twee bomen zijn wat zwakker en de overige kastanjebomen zijn nog vitaal en kunnen nog lange tijd mee.

De gemeente besliste daarom alsnog tot behoud van 4 van de 7 kastanjebomen en de aanplant van vier lindes in het verlengde van de bestaande bomenrij.

Wel moet de eigenaar van de bomen wat onderhoud (snoeiwerk) verrichten.