23/03/2021

Motivering van de gemeente
Op 1 maart 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te weigeren: De begroeiing met klimop is ecologisch zeer waardevol en is op geen enkele
wijze nadelig voor het behoud van de boom. De verhouding Hoogte – Diameter is ruim
voldoende als garantie voor de stabiliteit van de boom.
Er zijn geen aantastingen waargenomen. De boom is vitaal en geniet bescherming van
een aantal grotere bomen.

Lees meer over klimop in Bomennieuws, geschreven door Maarten Windemuller

Op 22-03-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
De boom is overgroeid met hedera en is daardoor beperkt in de groei. Door het
overgroeien van de hedera heeft de boom geen volledige kroon gevormd en is scheef
gegroeid. Wanneer deze boom wordt verwijderd zal een achter liggende zomer eik meer
de ruimte krijgen om uit te kunnen groeien.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat dat de boom zwakker is door
beperkte groei. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand
van de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. In
tegenstelling tot het advies van de vereniging bomenbelang is de expert van de gemeente
tot de conclusie gekomen dat door het overgroeien van de Hedera er een groeibeperking
opgetreden is waardoor er een matige kroon is ontstaan, door het wegnemen van deze
boom krijgt de achterliggende inlandse eik meer groeimogelijkheden. Wij zullen daarom
het advies van de medewerker van de gemeente volgen. Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).