Motivering
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het kappen van 13
Italiaanse populieren aan de Uilenesterstraat 19 in Keijenborg. De aanvraag is ingediend
omdat de Italiaanse populieren te hoog zijn geworden en ze te dicht op de erfgrens staan.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):
• de natuurwaarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren staan buiten de bebouwde kom van Keijenborg en zijn niet
gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 gebied of het Nationaal
landschap. Op 11 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een
Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker
met het certificaat European Tree Worker. Uit deze bomenschouw is beoordeeld dat de
gezondheidstoestand van de bomen goed is, maar dat bij Italiaanse populieren van deze
leeftijd met regelmaat grote (dode) takken uit de boom kunnen vallen. Hierdoor komt de
veiligheid van de omgeving in het geding.
Voor zover bekend en onderzocht bieden de Italiaanse populieren geen huisvesting aan
zeldzame of beschermde flora en fauna.
• de landschappelijke waarde van de houtopstand
Geen van de 13 Italiaanse populieren zijn aangewezen als markante boom of structuur,
daardoor zijn ze aan te merken als basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van
boombehoud minder zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning
kan dan worden verleend als er redenen zijn om de boom te kappen en er geen andere
belangen zijn om de boom niet te kappen. De 13 Italiaanse populieren hebben weinig
landschappelijke waarde.
• de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
De 13 Italiaanse populieren staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of
op een perceel van den rijks- of gemeentelijk monument. De 13 Italiaanse populieren
hebben daardoor weinig waarde voor het stads- en dorpsschoon.
• De beeldbepalende waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren hebben voor zover bekend geen esthetische- en of
belevingswaarden. De 13 Italiaanse populieren zijn voor zover bekend niet geplant bij een
bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische belevingswaarde.
De 13 Italiaanse populieren zijn gelegen langs de erfgrens van het perceel, naast de
openbare weg. Ze hebben beeldbepalende waarde.
• De cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De 13 Italiaanse populieren of de locatie van de 13 Italiaanse populieren hebben geen
cultuurhistorische waarden. Op de kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de 13
Italiaanse populieren en de locatie niet als een cultuurhistorische locatie terug te vinden.
• De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De 13 Italiaanse populieren hebben geen bovengemiddelde bijdrage aan de
leefbaarheid.
Het belang van de veiligheid voor de omgeving weegt zwaarder dan het behouden van de
13 Italiaanse populieren.
Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de 13 Italiaanse populieren verleend.

Besluit d.d. 18 januari 2021
1. Wij trekken het besluit d.d. 14 december 2020 met kenmerk 2020-2317 in voor het
kappen van 13 Italiaanse populieren
2. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het kappen van 13 Italiaanse
populieren.