Motivering van de gemeente.
Op 14 februari 2021 is een hernieuwde aanvraag ingediend voor het kappen van 7 eiken en een berk.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het
uitvoeren van een project.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 7 eiken en een berk. Het advies van Bomenbelang is om
de vergunning te verlenen. De kap is noodzakelijk om een werkbare doorgang te creëren
naar een nieuw aangekocht perceel.
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in
het belang van (Omgevings- en Bouwverordening Gemeente Bronckhorst 2017, art 5.3):

de natuurwaarde van de houtopstand
De eiken staan aan de Lamstraat 8 in Toldijk buiten de bebouwde kom in een
weidelandschap. De bomen zijn niet gelegen binnen een Natuurnetwerk Nederland,
Natura 2000 gebied of het Nationaal landschap. Voor zover bekend en onderzocht bied(en)
de eik(en) geen huisvesting aan zeldzame of beschermde flora en fauna. De
gezondheidstoestand van de bomen (is) goed waardoor de gezondheid van de boom
geen reden is om medewerking te verlenen aan het kappen van de boom. ????

de landschappelijke waarde van de houtopstand
De bomen zijn niet aangewezen als markante bomen of structuur en is  (zijn) daardoor aan te
merken als een??? basisbomen. Voor basisbomen weegt het belang van boombehoud minder
zwaar dan bij markante bomen en boomstructuren. De vergunning kan dan worden
verleend als er redenen zijn om de bomen te kappen en er geen andere belangen zijn om
de bomen niet te kappen.

de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
De bomen staan niet binnen een aangewezen stads- of dorpsgezicht of op een perceel
van een rijks- of gemeentelijk momument. De boom ( bomen) heeft (hebben) daardoor weinig waarden voor de (het) stads- en dorpsschoon.

de beeldbepalende waarde van de houtopstand.
De bomen hebben voor zover bekend geen esthetische- en of belevingswaarde(n) De
bomen zijn niet geplant bij een bijzondere gebeurtenis en hebben geen historische
belevingswaarde. De bomen zijn niet gelegen naast de openbare weg maar langs een
aangekocht weiland maar hebben geen kenmerkende beeldbepalende waarde. De bomen
hebben weinig beeldbepalende waarde.

de cultuurhistorische waarde van de houtopstand
De bomen of (en) de locatie van de eiken hebben geen cultuurhistorische waarde(n). Op de
kaart van https://www.topotijdreis.nl/ zijn de bomen en de locatie niet als een
cultuurhistorische locatie terug te vinden.

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
Elke houtopstand levert een bijdrage aan het verbeteren van het microklimaat en de
luchtkwaliteit. De boom (bomen) heeft (leveren) geen bovengemiddelde bijdrage aan de leefbaarheid.
De eiken zijn aangewezen als basisbomen en hebben geen bovengemiddelde waarde(n).
Het belang van het realiseren van een doorgang naar een nieuw aangekocht grasperceel
hebben (heeft) een groter belang dan het behouden van de eiken. Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de eiken verleend. De berk is vergunningsvrij.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).

Naschrift van de vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Wie dit verhaal nog snapt verdient een prijs als taalkunstenaar